Srbobran, Turijski put bb

Srbobran, Turijski put bb

Statistics

Content View Hits : 56968
Friday, 29 May 2015 14:01
There are no translations available.

BROJ: 73/2015

DANA:26.05.2015.

 

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 60. stav 1. tačka 9. Statuta Fabrike nameštaja “Šipad-Srbobran” ad Srbobran, Odbor direktora “Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran na sednici održanoj 26.05. 2015. godine, doneo je

 

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

 

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara “Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran, za 30 .06. 2015. godine, koja će se održati u prostoriji Društva u Srbobranu, Turijski put br. 20. sa početkom u 11,00 časova.

 

Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

 

D n e v n i    r e d:


  1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara.
    (1) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
    (2) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
  2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.06. 2014.godine.
  3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
  4. Donošenje odluke o promeni sedišta “Šipad-Srbobran” ad Srbobran na novu adresu Novi Sad, Kej Žrtava racije 8
  5. Donošenje odluke o davanju u zakup “Šipad-Srbobran” ad Srbobran.

 

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28 .05. 2015. godine.

 

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.sipad.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti na internet stranici Društva (www.sipad.co.rs) ili lično u prostorijama Društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.06. 2015. godine, što je deseti dan pre održavanja sednice. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Šipad-Srbobran“ ad Srbobran, na dan upućivanja poziva 28.05. 2015. godine ima ukupno emitovano 11.350 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran iznosi 11.350.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,

pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa imaju pravo da lično učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

-ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

-ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

 

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Savić Radojica dipl.ing.el.

 

Ovde možete preuzeti materijal za sednicu:

Poziv na skupštinu 30.06.2015 god.

Bilans stanja za 2014 god.

Bilans uspeha za 2014 god.

Statistički izveštaj za 2014. god.

Punomoc za zastupanje na Skupštini 30.06.2015.

Predlog odluka za sednicu Skupštine 30.06.2015.

Obrazac za glasanje na Skupštini 30.06.2015.

Zapisnik sa Skupštine 17.06.2014.

 
Lokacija Fabrike
There are no translations available.

Srbija Lokacija Šipad A.D. u Srbobranu

 
O Fabrici
There are no translations available.

 

Fabrika nameštaja, FN "Šipad-Srbobran" a.d., sa tradicijom od preko 60 godina, je specijalizovana za izradu pločastog nameštaja u velikim serijama, od oplemenjene iverice. U svom proizvodnom programu imamo harmonika plakare, obične i šiber plakare, kuhinje, kancelarijski program, predsoblja, kompatibilni nameštaj, kompjuter stolove, đačke stolove i ostali komadni nameštaj.
Fabrika se nalazi u industrijskoj zoni Srbobrana, na lokalnom putu Srbobran - Turija, i prostire se na površini od 1,1 hektara,  sa proizvodnim halama od 2.493m2, magacinskim prostorom od 1.000m2, i upravnom zgradom od 397m2.

 

_______ Skidanje kataloga_______

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack